Verksamhetspolicy Stjärnkliniken

Inledning

Hela vår verksamhet omfattas av vårt verksamhetssystem/ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2015 (Kvalité), SS-EN ISO 14001:2015 (Miljö) samt SS-EN ISO 45001:2018 (Arbetsmiljö). Vår verksamhetspolicy beskriver övergripande vår ambition och viljeinriktning när det gäller kvalité, miljö och arbetsmiljö. Policyn lägger grunden för våra verksamhetsmål som utvärderas regelbundet. Ledningen ansvarar för att medarbetarna är informerade om vad policyn innebär samt ge personalen möjlighet att efterleva den.  

Nöjda ägare och värdeutveckling är en framgångsfaktor då det säkerställer företagets fortbestånd och tillväxt. Det är ledningen som ansvarar för att det finns en målbild som är kommunicerad och att de eventuella risker som finns i verksamheten förebyggs och hanteras på bästa sätt. Mål sätts årligen med mätning och redovisning som utgör underlag för förbättringsarbete. Tillsammans med företagets värdeord Kvalité, Kundfokus, Teamwork och Välmående finns regler och rutiner för att vägleda medarbetarna i det dagliga arbetet. Vår ambition är att hela tiden förbättra vårt arbetsmiljöarbete såväl organisatoriskt, socialt och fysiskt.  

Kvalitet

Vårt mål är att Stjärnkliniken ska vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter och tjänster, där alla som vi möter, individ som grupp, känner sig som en stjärna.  

Vi ska överträffa kundens förväntningar och leverera högklassig, säker och prisvärd service och behandling utifrån vetenskapligt beprövade metoder och vad som är bäst för kunden på lång sikt. Därför är det för oss viktigt att kunden är involverad i sin behandling och att förväntningarna är tydliga och bekräftade.  

Våra tjänster optimerar kundens prestation och vi säkerställer kvalitet genom tät uppföljning.  

Vi tillser att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning. 

Med feedback samt regelbunden kund- och medarbetaruppföljning fångar vi upp önskemål och förbättringsförslag, i syfte att kontinuerligt förbättra vår kvalitet så att allt arbete utförs med framgång. 

Miljö

Miljöarbetet ska prägla det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut för att bidra till en hållbar utveckling i samhället. Vår ambition är att så långt det är möjligt, även bidra indirekt till en bättre miljö, genom exempelvis regelbundna kontroller och uppföljningar med leverantörer. 

Våra arbetsplatser ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser varför vi källsorterar och så långt det är möjligt försöker att resa med miljövänliga alternativ. Digitala möten kan i många fall ersätta fysiska möten. 

Arbetsmiljö

Arbetsmiljölagstiftningen lägger grunden för det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud. En god arbetsmiljö menar vi är en framgångsfaktor, i slutänden för företagets förmåga till tillväxt då medarbetare som trivs genererar engagemang vilket bidrar till lönsamhet och utveckling. Ett gott arbetsklimat anser vi också vara en viktig faktor vid rekrytering och employer branding.  

Arbetsmiljöarbetet och vår värdegrund ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs, vilket innebär att medarbetarens bästa alltid ska vara i fokus då förändringar sker som på något sätt ändrar förutsättningarna. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier och våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet där alla individer behandlas jämlikt och med respekt. 

De som arbetar hos oss ska trivas och utvecklas både yrkesmässigt och som individer samt inte drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet. Vi arbetar som ett lag genom att gemensamt ansvara för vår arbetsplats och varandra, med vetskapen om att den individuella arbetsinsatsens har betydelse för helheten. 

Vi ska säkerställa att chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö liksom att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt. En viktig del i förbättringsarbetet är att vi undersöker och riskbedömer vår arbetsmiljö regelbundet och uppmanar alla att rapportera tillbud och olyckor så att vi kan vidta åtgärder. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen och lägger delvis grunden för nästkommande års arbetsmiljöarbete.