Verksamhetspolicy Stjärnkliniken

Inledning

Hela vår verksamhet omfattas av vårt verksamhetssystem/ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2015 (Kvalité), SS-EN ISO 14001:2015 (Miljö) samt SS-EN ISO 45001:2018 (Arbetsmiljö). Vår verksamhetspolicy beskriver övergripande vår ambition och viljeinriktning när det gäller kvalité, miljö och arbetsmiljö. Policyn lägger grunden för våra verksamhetsmål som utvärderas regelbundet. Ledningen ansvarar för att medarbetarna är informerade om vad policyn innebär samt ge personalen möjlighet att efterleva den.

Nöjda ägare och värdeutveckling är en framgångsfaktor då det säkerställer företagets fortbestånd och tillväxt. Ledningen ansvarar för att det finns en målbild som är kommunicerad. Mål sätts årligen med mätning och redovisning som görs regelbundet och utgör underlag för förbättringsarbete. Regler och rutiner tas fram så att medarbetare vägleds i det dagliga arbetet. Alla medarbetare ansvarar för företagets långsiktiga överlevnad genom att sträva efter att nå de uppställda målen. Företaget ingår i ett större sammanhang, därför följer vi de lagar och förordningar som råder samt företagets värdegrund och policys. Medarbetarna uppmanas att bidra med kreativa lösningar inom alla områden.

Kvalitet

Ledstjärnor: Kundfokus och Kvalitet

 • Vårt mål är att Stjärnkliniken ska vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter och tjänster, där alla som vi möter, individ som grupp, känner sig som en stjärna.
 • Vi ska överträffa kundens förväntningar och leverera högklassig, säker och prisvärd service och behandling utifrån vetenskapligt beprövade metoder och vad som är bäst för kunden på lång sikt.
 • Våra tjänster optimerar kundens prestation och vi säkerställer kvalitet genom tät uppföljning.
 • Vi tillser att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning.
 • Med feedback samt regelbunden kund- och medarbetaruppföljning fångar vi upp önskemål och förbättringsförslag, i syfte att kontinuerligt förbättra vår kvalitet så att allt arbete utförs med framgång.

Miljö

Ledstjärnor: Medvetenhet och Minskad miljöpåverkan

 • Vår verksamhet präglas av ett förebyggande miljöarbete och ses som en ständigt pågående förbättringsprocess vilken bedrivs systematisk och strukturerat.
 • Miljöarbetet ska prägla det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut för att bidra till en hållbar utveckling i samhället.
 • Våra arbetsplatser ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser.
 • Vi källsorterar och försöker så långt det är möjligt att resa med miljövänliga alternativ. Elektroniska möten kan i många fall ersätta fysiska möten.

Arbetsmiljö

Ledstjärnor: Ansvar genom teamwork och Allas välmående

 • En god arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Arbetsmiljöarbetet och vår värdegrund ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier och våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet där alla individer behandlas jämlikt och med respekt.
 • De som arbetar hos oss ska trivas och utvecklas både yrkesmässigt och som individer samt inte drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet.
 • Vi uppmärksammar och belönar framgång samtidigt som vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt, socialt och fysiskt.
 • Vi arbetar som ett lag med vetskapen om att den individuella arbetsinsatsens har betydelse för helheten.
 • Arbetsmiljölagstiftningen lägger grunden för det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud. Chefer och arbetsledare har rätt kompetens, resurser och befogenheter och alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert. Vi undersöker och riskbedömer vår arbetsmiljö och uppmanar alla att rapportera tillbud och olyckor så att vi kan vidta åtgärder. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen.